Museo Etnográfico

DSC 0288 (120px)

Este Museo Etnográfico atópase no mesmo edificioi da Casa do Concello de Vilariño de Conso. Ten un amplio horario de visita...

Ver Máis >

Centro de Interpretación do Cogumelo

DSC 0339 (120px)

Este Centro de Interpretación do Cogumelo atópase situado dentro do municipio ourensán de Vilariño de Conso. É preciso chamar ó concello para solicitar a apertura do Centro...

Ver Máis >

Aviso e información legais:

O presente aviso e información legais (en diante, o Aviso Legal) regula o uso do servizo de Internet www.museo.vilariñodeconso.com (en diante o sitio web) que O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO pon a disposición dos usuarios de Internet. O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO, con domicilio social na rúa DO MUSEO Nº 3, VILARIÑO DE CONSO, C.P. 32557, OURENSE, ESPAÑA, con C.I.F. número P3209300G.

Obxecto:

A través do Sitio web, O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO facilita aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos á súa disposición por O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO ou por terceiros.

Condicións de uso e aceptación:

O acceso e utilización do presente sitio web atribúe a condición de usuario, e implica por parte dos usuarios a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aqueles particulares que se establezan para determinados servizos que complementarán a estas, comprometéndose a utilizar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, o presente Aviso Legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos e instrucións postos no seu coñecemento, así como a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. As páxinas de www.museo.vilariñodeconso.com poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas que se encontran en áreas pechadas, ou que esixen a inscrición nun rexistro de usuarios, o que implica a cumprimentación do correspondente rexistro de usuario, que se efectuará na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que o regulen. Toda a información que facilite o usuario a través dos servizos deberá ser veraz. A estes efectos o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique como consecuencia da utilización de determinados servizos. De igual forma, será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada a O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO, permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento á situación real do usuario, non sendo responsable O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola información que facilite.Para tal efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático ( hacking) de O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software). En particular, e a título meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

 • De calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación;
 • Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias á lei, á moral, e bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública;
 • Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública;
 • Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
 • Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
 • Sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante, viole os segredos empresariais de terceiros;
 • Sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas; . de calquera xeito menoscabe o crédito de O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO ou de terceiros;
 • Infrinxa a normativa sobre segredo das comunicacións;
 • Constitúa,se é o caso, publicidade ilícita, enganosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal;
 • Incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software) de O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados nos devanditos equipos informáticos;
 • Provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do Servizo;
 • Conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas por O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO O usuario comprométese a utilizar correctamente os contidos postos á súa disposición no sitio web, entendendo por estes, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, de conformidade coa lei, o presente aviso legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regulamentos, uso e instrucións posto no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública, e en particular comprométese a absterse de:
 • Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou el resulte legalmente permitido;
 • Suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o copyright e demais datos identificativos da reserva de dereitos de O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO ou dos seus titulares, das pegadas dixitais ou de calquera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento;
 • Obter, e mesmo intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxesen á súa disposición para este efecto, ou se indicasen para este efecto nas páxinas web onde se encontren os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

Introdución de hiperenlaces:

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina web ou portal e o sitio web www.museo.vilariñodeconso.com deberán cumprir as seguintes condicións:

 • O hiperenlace unicamente permitirá o acceso ao homme page ou páxina de inicio do sitio web, pero non poderá reproducilas de ningunha forma;
 • Non se creará un frame sobre as páxinas web do sitio web.
 • Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do sitio web e os Servizos subministrados.
 • Non se dará a entender por ningún modo que O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgún xeito os servizos ofrecidos ou puxo a disposición dende a páxina web na que se establece o hiperenlace.
 • A excepción feita daqueles signos que formen parte de do mesmo hiperenlace, a páxina na que se estableza o hiperenlace non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola Lexislación vixente, dos que sexa titular O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO, salvo que fose expresamente autorizado por este.
 • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública.

Propiedade Industrial e Intelectual:

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e video, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos son propiedade de O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO ou de terceiros, e encóntranse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade Industrial e Intelectual. Así mesmo, e sen prexuízo do anteriormente citado, o contido do sitio web ten a consideración de programa de ordenador e élle de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vixente na materia. Polo feito do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos a este ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre os devanditos usos máis alá dos estritamente necesarios para o correcto uso do sitio web. Limitación de responsabilidade: O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO, exclúe, con toda a extensión que permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a:

 • A transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos
 • Falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, á defraudación da utilidade que os usuarios tiveren podido atribuír ao sitio web e aos servizos, á falibilidade do sitio web e dos servizos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas web do sitio ou aquelas dende as que se prestan os servizos.
 • O correcto funcionamento dos dispositivos técnicos de enlace (tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de busca que permitan aos usuarios acceder a sitios web pertencentes e / ou xestionados por terceiros. A instalación destes dispositivos técnicos ten por único obxecto facilitar aos usuarios, a busca e acceso á información, contidos e servizos dispoñibles en Internet.
 • A calidade, licitude, fiabilidade e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados.
 • A utilización dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidade, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios.
 • Os contidos que os usuarios dos foros de debate ou listas de distribución poidan introducir, ou das opinións vertidas nestes. O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO non ten obriga de controlar, e non controla, a utilización que os usuarios fan do portal, dos servizos.

Política de privacidade:

Os usos e regras que O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO segue en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 do 13 de Decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento son os que se expoñen no apartado de L.O.P.D. da presente páxina web.

Notificacións:

Todas as notificacións realizadas por un usuario ou terceiro a O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO, consideraranse eficaces sempre que se dirixan ao Administrador, dalgunha das seguintes formas: Envío por correo postal a C/ DO MUSEO Nº 3, VILARIÑO DE CONSO, C.P. 32557, OURENSE, ESPAÑA. Envío por correo electrónico a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. Se a comunicación se refire á realización de actividades ilícitas ou á infracción de dereitos de propiedade industrial ou intelectual debe achegar documentación que acredite os feitos, así como declaración expresa da veracidade desta.

Duración e suspensión dos servizos:

O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO, resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente, e en particular a aqueles usuarios que infrinxan o establecido no presente aviso legal.

Lexislación aplicable e xurisdición:

O presente aviso legal e todas as relacións que se establezan entre O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO e o usuario rexeranse polo establecido na lexislación española. O CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO e o usuario acordan someterse exclusivamente á xurisdición dos Xulgados de Ourense para a resolución de calquera disputa que xurda entre elas.

 

© 2013 Aviso Legal. Deseñado por: Prom Sistemas Informáticos